За Дино

„АВАНТУРИТЕ НА ДИНО“ претставува компјутерски базирана алатка која има за цел да го поттикне и олесни развојот на децата и сите нивни способности кои се во интензивен развој на таа возраст.

Апликацијата, на еден интересен и лесен начин им овозможува на децата да ги спознаат и за нив недостапните предели на светот, да се запознаат со животинскиот свет, сообраќајот низ градските улици, буквите и бројките, формите, боите и музиката итн.

Покрај погодноста за децата, апликацијата има за цел да им помогне и на родителите при едукацијата на децата прикажувајќи го целокупното достигнување на детето и неговите обиди и грешки не фрустрирајќи го детето со резултати.

Основна структура на „АВАНТУРИТЕ НА ДИНО“:

 1. Првичен Екран

 На овој екран се наоѓа празно место за регистрација на името на детето (во случај да детето е мало и не знае тоа би го направил родителот) и илуструран избор на тежина во зависност од возраста. Иако се напишани со букви секако голем дел од децата го познаваат своето име. Ова секако претставува и еден вид персонализација, која е многу значајна и помага при социјалниот и емотивниот развој на детето.

 Едукативен дел:

 Едукативниот дел се состои од следните  сегменти:

 1. Влезна околина т.н. главен екран
 2. Околини наменети за едукација
 • Море (морски свет)
 • Домашни животни (фарма)
 • Сообраќај
 • Време (годишни времиња, деноноќие…)
 • Дом
 • Диви животни (шума, савана, северен пол, џунгла)
 1. Македонски јаик
 • А-Ш – буквар на зборови од а до ш
 • Илустрирани аудио-визуелни басни
 1. Математика
 • 1-10 (запознавање со броевите од 1 до 10)
 • Форми (запознавање со основните геометриски форми)
 1. Музичка бина
 • Инструменти (запознавање со музички инструменти и приказ како се на нив се свири)
 • Свирење на инструменти од страна на детето користејќи ја тастатурата на компјутерот
 1. Боенка со основни форми

Главна цел на овој е дел е запознавање на детето со надворешниот свет и околината, броевите, буквите, нотите, боите и сл. Сето тоа е дел од планираната едукација на децата, со помош на компјутерот таа станува интересна и по впечатлива. Сето она што на децата им е интересно и забавно многу лесно го помнат, дополнителната визуелизација на предметите(поимите), бројките, буквите итн. и возбудливите анимации му овозможуваат на детето преку игра да го стекне потребното знаење.

 Забавен дел (учење преку игри): 

 1. Игра – спротивности
 2. Игра за екологијата
 3. Игра – Составување слика од неколку делови (математички низи)
 4. Игра – Дополнување на логичка низа
 5. Игра – Создавање приказна од неколку слики
 6. Игра точка до точка – скриени ликови кои се поврзуваат со броеви
 7. Игра – форми
 8. Игра – пазар (броење)
 9. Игра – меморија
 10.  Игра – балон (поставување правилен редослед на букви за соодветен збор)

Овој дел има за цел да ги воодушеви децата и преку игри да го дополнат нивното општо знаење но и да ги развиваат своите способности кои исто така се дел од планираниот и неопходен развој на децата од предучилишна возраст. Како што се развојот на социјалните доблести, емотивниот развој, когнитивните способности, физички развој, моторните функции, јазичните способности, стекнување писменост, запознавање со математиката, и збогатување на креативноста кај децата.